Algemene voorwaarden

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05 mei 2021.

 1. Partijen en definities
  1. Interiorboost interieur ontwerpstudio: Nathalie van Duinen, gevestigd te Hattemerbroek aanDe Driehoek 10 (8094PZ), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 666333036, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Nathalie van Duinen:
   website: www.interiorboost.nl
   email: info@interiorboost.nl
   telefoonnummer: 06-21923775
   btw-identificatienummer: NL219134765B01
  3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Interiorboost.
  4. Particulier: Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. 2. Toepasselijkheid
  1. Nathalie van Duinen verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Interiorboost en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd od er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenis rechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Interiorboost bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 3. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door Interiorboost is aangegeven.
  2. De prijzen zoals vermeld op de gebiste of in andere vorm van een aanbod zijn in euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.
  3. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
  4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Interiorboost.
  5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Interiorboost een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Interiorboost, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 4. 4. Uitvoering
  1. Interiorboost behartigt de belangen van Opdrachtgevers binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Interiorboost zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Interiorboost worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Interiorboost heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven op eigen wijze uit te voeren. De verschaaldheid van het honorarium is derhalve geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst door Interiorboost.
  2. Opdrachtgever stelt Interiorboost in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Interiorboost.
  3. Interiorboost zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten an te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Interiorboost altijd eerst in gebreke dienst te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, lasvoren tot enige remedie over te kunnen gaan.
  4. het staat Interiorboost vrij de opdracht en/of levering te laten uitvoeren door eerder. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  5. Interiorboost blijft eigenaar van alle geleverde goederen totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting, heeft voldaan. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
  6. Het risico van verlies of waardevermindering van de levering gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld od zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is vertraagd. Dit ongeacht de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  7. Levering geschiedt af bedrijf van Interiorboost. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Interiorboost gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  8. Interiorboost is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Interiorboost de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  10. Opdrachtgever dient de locatie op een zodanige wijze in te richten ter beschikking te stellen, dat Interiorboost – of de door haar ingeschakelde derden – dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden. Wanneer Opdrachtgever deze verplichtingen niet (op tijd) nakomt, is Interiorboost niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de uitvoering aan Opdrachtgever te vergoeden en vrijwaart Opdrachtgever Interiorboost voor schade van derden.
  11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvat of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en en overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Interiorboost zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daardoor begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Interiorboost gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Interiorboost bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Interiorboost op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Interiorboost een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  14. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
   a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
   b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
   c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 5. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk.
  2. Indien Interiorboost met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Interiorboost niettemin ten alle tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Interiorboost – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Interiorboost rustende verplichting ingevolge de wet; – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  4. Tenzij anders overeenkomen is het gehele bedrag, bij vooruitbetaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
  5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn door niet Particuliere opdrachtgevers is Interiorboost terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw. Ten aanzien van Particuliere opdrachtgevers zal worden aangesloten bij de regeling als opgenomen in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
  6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Interiorboost is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

6. Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen

1.     Annulering van de werkzaamheden door Opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken datum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,- exclusief btw bij annulering binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden is 50%van de prijs verschuldigd. Bij annuleren binnen twee doch uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden is 75% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de werkzaamheden is 100% van de prijs verschuldigd. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

2.     De uitvoering van de opdracht kan door Opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden uitgesteld naar een andere datum. Bij uitstel binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij uitstel binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij uitstel binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% opslag verschuldigd. ALs na het uitstel de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de opdrachtgever naast de uitstelvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 1, verschuldigd, waarbij de eerste uitsteldatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerst geplande uitvoeringsdatum.

3.     De in dit artikel bedoelde vergoedingen zijn gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld het emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Interiorboost kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Interiorboost de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.

4.     Annulering en uitstel is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of uitstel geldt de datum waarop het schriftelijk verzoek door Interiorboost ontvangen is of anders door Interiorboost bevestigd is. De annulerings- c.q. uitstelkosten zijn onmiddellijk na annulering en.of uitstel verschuldigd en opeisbaar.

7. Ontbinding

1.     Interiorboost heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a)    Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interiorboost ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b)    Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn alle door Opdrachtgever aan Interiorboost verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

Ten aanzien van Particuliere opdrachtgevers geldt:

1.     De door Interiorboost te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de zaak geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Interiorboost kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Interiorboost verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, onder schriftelijke toestemming van Interiorboost, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze weden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het gevolg van de omstandigheden waar Interiorboost geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.     Indien binnen de garantietermijn komt vast te staan dat een zaak gebrekkig is, dan zal Interiorboost de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Interiorboost, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Interiorboost te retourneren en de eigendom daarover aan Interiorboost te verschaffen, tenzij Interiorboost anders aangeeft.

5.     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Interiorboost, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

6.     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.


Ten aanzien van niet Particuliere opdrachtgevers geldt:

7.     De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Interiorboost te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Interiorboost te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Interiorboost in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Interiorboost in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.     Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Interiorboost opdracht gegeven heeft.

9.     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Interiorboost de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Interiorboost, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Interiorboost te retourneren en de eigendom daarover aan Interiorboost te verschaffen, tenzij Interiorboost anders aangeeft.

11.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Interiorboost, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Interiorboost en de door Interiorboost bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Aansprakelijkheid

1.     Interiorboost is niet aansprakelijk voor fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.

2.     Interiorboost is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruikmaken van de zaken of adviezen. Interiorboost is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Opdrachtgever de in het ter beschikking gestelde product c.q. de verstrekte adviezen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden en technieken uitvoert c.q. in de praktijk brengt.

3.     Interiorboost is in het geval van aansprakelijkheid aan haar zijde uitsluitend verplicht de redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

4.     Mocht Interiorboost onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het honorarium dat Interiorboost voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen te vermeerderen met 15%.

5.     Aansprakelijkheid van Interiorboost reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

6.     Opdrachtgever vrijwaart Interiorboost voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Interiorboost heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Interiorboost voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Interiorboost.

7.     In alle gevallen is de termijn waarbinnen Interiorboost op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht, indien deze schade lijdt, dit terstond aan Laura Hindriks te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

10. Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Interiorboost geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2.     Tijdens overmacht worden verplichtingen van Interiorboost opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voorInteriorboost onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Interiorboost bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.     Indien Interiorboost bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Interiorboost te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Interiorboost in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.     De in het kader van de opdracht door Interiorboost tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Interiorboost, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.     Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Interiorboost veranderingen in de werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, aan te brengen of deze te verveelvoudigen of op te slaan.

5.     Interiorboost heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

12. Overname en inlenen

1.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect personeel te benaderen voor vergelijkbare producten die Opdrachtgever al dan niet commercieel wil aanbieden in de markt.

2.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Interiorboost, tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel van Interiorboost in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen.

3.     Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één van de drie voorgaande leden, is Opdrachtgever Interiorboost een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1.     Interiorboost is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aaneen derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Interiorboost.

2.Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Interiorboost. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Interiorboost